เปิดการประชุมวิชาการ MU MPH

24 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ MU MPH 1st International Conference on Health in Vulnerable Population ในการนี้ได้เกียรติจากศาสตราจารย์ธีระ รามสูต มาร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน ในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยง MPH Homecoming Night ให้กับศิษย์เก่า MPH ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร