เปิดการประชุมวิชาการ MU MPH

24 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ MU MPH 1st International Conference on Health in Vulnerable Population ในการนี้ได้เกียรติจากศาสตราจารย์ธีระ รามสูต มาร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน ในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยง MPH Homecoming Night ให้กับศิษย์เก่า MPH ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร