ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference"

25 - 26 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะ Director of APACPH Bangkok Regional Office กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในฐานะ Emeritus President of APACPH กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference" ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง "Grow and Grow for Sustainable Development in the Asia-Pacific Region" โดย Professor Masamine Jimba, President-elect of APACPH" ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร