ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference"

25 - 26 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะ Director of APACPH Bangkok Regional Office กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในฐานะ Emeritus President of APACPH กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference" ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง "Grow and Grow for Sustainable Development in the Asia-Pacific Region" โดย Professor Masamine Jimba, President-elect of APACPH" ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร