การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

30 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีผูกข้อมือรับขวัญคูณ 64 ในครั้งนี้ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ารุ่นพี่คูณ11 มาบรรยายพิเศษในการก้าวไปสู่โลกการทำงานต่อไปด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร