การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

30 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีผูกข้อมือรับขวัญคูณ 64 ในครั้งนี้ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ารุ่นพี่คูณ11 มาบรรยายพิเศษในการก้าวไปสู่โลกการทำงานต่อไปด้วย

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร