ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

31 พฤษภาคม 2560

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Ophets)

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร