ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

31 พฤษภาคม 2560

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Ophets)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร