ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

5 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร