ต้อนรับน้กศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Wuhan University, China

11 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้การต้อนรับนักศึกษา จำนวน 12 คน จาก Wuhan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาศึกษาดูงานในส่วนของ Global Health and Public Health in Thailand ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Study Visit ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาตรี (Inbound) Student Exchange Program 2017 (Inbound) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Wuhan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร