คณะฯ ต้อนรับ Visiting Professor/Scholar จากประเทศไต้หวัน

11 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Feng-jen (Jean) Tsai, LLM, PhD Master program in Global Health and Development Taipei Medical University, Taiwan ในโครงการทุนอาจารย์/นักวิชาการชาวต่างชาติ (Visiting Professor/Scholar) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของคณะได้มีความร่วมมือและเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะระดับบัณฑิตศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการกับอาจารย์ อาคันตุกะ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการที่เข้มแข็งกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

1
2
3
4
5
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร