สัมมนา "การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล"

12 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง "คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวัดกันอย่างไร" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ การนำเสนอผลการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 การเปิดอภิปรายและรับฟังข้อเสนอแนะ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา จากนั้นเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนา การสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร