โครงการ "ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล"

14-16 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ "ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล"ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปปฏฺิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร