ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร MPH ประจำปี 2560

14 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาสม.ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกล่าวต้อนรับฯ ณ ห้องบรรยาย 7516 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ และช่วงบ่ายพานักศึกษาหลักสูตร MPH เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร