ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร MPH ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

15-16 กรกฎาคม 2560

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) ได้จัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ส.ม. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง เป็นประธานอนุกรรมการในการจัดการปฐมนิเทศฯ ดังกล่าว ทั้งนีี้ได้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร