การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติครั้งที่ 1

17 กรกฎาคม 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1: การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ และการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณจากหลายภาคส่วน และปิดท้ายด้วยการบรรยายในเรื่อง "ข้อท้าทายการดำเนินงานระบบสุขภาพในประเทศไทย" โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร