บรรยายพิเศษ "Global Efforts in Infectious Disease Controls International Health Regulations"

20 กรกฎาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "Global Efforts in Infectious Disease Controls International Health Regulations" โดยมี Assoc.Prof.Dr.Feng-Jen (Jean) Tsai, LLM,Ph.D., Taipei Medical University, Taiwan เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องบรรยาย 7518 ชั้น 5 อาคารจรัส แดงสว่าง ในการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา Wuhan University China และนักศึกษาหลักสูตรสม.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร