แสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาโภชนวิทยา

24 กรกฎาคม 2560

นางสาววรัญญา พงษ์ไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมคณะที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล และผศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote ภาคโปสเตอร์ เรื่อง "ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์ต่อคุณสมบัติ เชิงเคมีฟิสิกส์ และความสามารถในการย่อยแป้งข้าว" จากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 จัดโดยสกว.

1
2
3
4
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร