อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ"

2 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ" โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง นโยบายและกฎระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของม.มหิดลและวช. ได้รับเกียรติจาก รศ.ภก.ดร.ชลภัทร สุขเกษม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ม.มหิดล และการบรรยายเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางปฏิบัติฯและการจัดแบ่งประเภทงานวิจัย โดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเสี่ยงของเชื้อ ประเภทห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ชนิดของตู้ปลอดภัย ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา จากเจ้าหน้าที่บริษัท Merck (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ การอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เป็นอย่างมาก จัดโดยงานบริหารเครืองมือกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร