นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านอาหาร

3-4 สิงหาคม 2560

นางสาวปรีณนริศา ช้อยเชื้อดี และทีมอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล และผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล จากภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านอาหาร เรื่อง "มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร Cr.ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร