การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดี"

3 สิงหาคม 2560

บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดี" ตามประกาศคณะฯ มาใช้สิทธิ กันอย่างคับคั่ง ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ โถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Cr.นภาพร ม่วงสกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร