โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560

4 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยาย เรื่อง "คุณลักษณะบัณฑิตสาธารณสุข ยุค 4.0" จากนั้นมีการบรรยาย "แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 คุณลักษณะบัณฑิตสาธารณสุข ยุค 4.0" วิทยากรโดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย คุณภาพหลักสูตร และกระบวนการสนับสนุน พร้อมนำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม ในการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 "รวมพลัง ร่วมสร้าง บัณฑิตสาธารณสุข ยุค 4.0" ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร