คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่

7 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร