ประชุมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี

7 สิงหาคม 2560

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้มีการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร