พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Wuhan University, China

7 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษา จำนวน 12 คน จาก Wuhan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษามีการนำเสนอที่มาศึกษาดูงานในส่วนของGlobal Health and Public Health in Thailand ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร