พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการการศึกษาและการวิจัย

9 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Nai-Wen Kuo, Dean, College of Public Health Taipei Medical University, Taiwan and Professor Dr. Ya-Wen Betty Chiu, Director of Master Program in Global Health and Development , Taiwan เพื่อเจรจาความร่วมมือ พร้อมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการการศึกษาและการวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร