อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

9 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอาจารย์ ที่เป็นผู้ใช้ห้องปฏิบัติการให้ความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดับเพลิงเบื้องต้น ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติโดยมีการแบ่งเป็น 4 ฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล อาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมวิทยากรและจสต.คำนึง เพชรศรี ผู้เชี่ยวชาญ พร้้มด้วยทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพญาไท ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยากาศในการอบรมฯ เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน จัดโดยงานบริหารเครื่องมือกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร