พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 "รวมใจช่อคูน เทิดทูนบูชาครู"

10 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 "รวมใจช่อคูน เทิดทูนบูชาครู" พร้อมกันนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย การประกวดกลอนแปด การประกวดพานไหว้ครู ประเภท พานสวยงาม และ พานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร