อบรมการออกแบบ INFOGRAHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบ INFOGRAPHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์" วิทยากรโดย คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ สถาบันเพื่อพัฒนาประเทศไทย TDRI พร้อมทีมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร