อบรมการออกแบบ INFOGRAHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบ INFOGRAPHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์" วิทยากรโดย คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ สถาบันเพื่อพัฒนาประเทศไทย TDRI พร้อมทีมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร