อบรมการออกแบบ INFOGRAHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบ INFOGRAPHIC เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์" วิทยากรโดย คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ สถาบันเพื่อพัฒนาประเทศไทย TDRI พร้อมทีมงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร