การปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปี 1ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

17 สิงหาคม 2560

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นประธานเปิดการจัดการปฐมนิเทศและต้อนรับศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีทีมคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา และจัดให้มีกิจกรรม MUPH (กิจกรรมสร้างภาพฝัน) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร