พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร