คณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการฯ

23 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677-2588 สำหรับขอบข่าย ห้องปฏิบัติการ “อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรสโกปี” จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมีนายณัฐชัย ภาณุโสภณ หัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการรับรองมาตรฐานฯ ในครั้งนี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร