ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยระหว่างสถาบันฯ

1 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าทีมโครงการวิจัย Planning for development of training curriculum on rabies-risk communication พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับฟังการชี้แจงและวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และทีม ชี้แจงและวางแผนการลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมการสื่อสารความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตามนโยบายองค์การอนามัยโลก ณ ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN-NCO) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร