การแถลงนโยบายการบริหารฯ "Meet the Admin.Team"

1 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร จัดให้มี "Meet the Admin. Team" เพื่อแถลงนโยบายการบริหาร กำหนดทิศทางการพัฒนาคณะ กำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จ ความก้าวหน้าของคณะกับบุคลากรทุกสายงาน ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อเป็นตัวอย่างการลดปริมาณการใช้กระดาษ ดังนั้นในการแถลงนโยบายฯ ดังกล่าวจึงได้นำระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)เข้ามาใช้ โดยการให้บุคลากรสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการรับฟัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร