ประชุมปรึกษาพัฒนาแนวทางการพัฒนาวารสาร งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ

2 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมกับศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวารสาร งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็น world class university ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างสูง

1
2
3
4
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร