คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แสดงความความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง

3 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับแจกันดอกไม้จาก อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดี และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อทั้ง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายทรวง เหลี่ยมรังสี ศิษย์เก่า "SAN รุ่น 3" ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร