ศิษย์เก่า "SAN รุ่น 3" มอบทุนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนครุทายาท

3 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบทุนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนครุทายาท จากนายทรวง เหลี่ยมรังสี ศิษย์เก่า "SAN รุ่น 3" โอกาสนี้ท่านคณบดีมอบของที่ระลึกแด่ศิษย์เก่าฯ ในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร