ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เข้าแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง

6 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดี จากผู้แทนแพทย์หญิงวีณา มงคลพร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยเขต 9 นครราชสีมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการร่วมหารือแนวทางเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม (สูงเนิน)กับทางศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ร่วมหารือฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร