บรรยายพิเศษ เรื่อง"Health Technology Assessment in The Era of Pay for Value"

7 พฤศจิกายน 2560

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ "Health Technology Assessment in The Era of Pay for Value: Methods and Examples" วิทยากรโดย Professor Dr. Jung-Der Wang จาก Department of Public Health College of Medicine, National Cheng Kung University, Taiwan โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Credit ภาพ: สิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร/หลักสูตร ส.ด. ข้อมูลกิจกรรม: รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

1
2
3
4
5
6
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์