คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

8 พฤศจิกายน 2560

บุคลากรจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ จากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเคมีและด้านBio มีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการระบบฯ โดยนายณัฐชัย ภาณุโสภณ หัวหน้างานบริหารเครื่องกลาง และนางพัชรี ทัตตานนท์ นักวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ AAS งานบริหารเครื่องมือกลาง ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร