ศึกษาดูงาน "Management of Maternal and Neonatal Emergencies for Midwifery"

8 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Institute of Health Science, Health Polytechnic of Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงาน เรื่อง "Management of Maternal and Neonatal Emergencies for Midwifery" ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตะชะบุญเสริมศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายฯ ตลอดการศึกษาดูงาน จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์