พิจารณาคัดกรองเอกสาร บุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ)

9 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์เด่นศักดิ์ ยกยอน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณวิไล กลัดพรหม หัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประชุมพิจารณาคัดกรองเอกสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์