พิจารณาคัดกรองเอกสาร บุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี หัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาคัดกรองเอกสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ที่เปิดสอน 5 สาขาวิชาเอก คือ 1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. วิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 3. วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 4. วิชาเอกอนามัยชุมชน 5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม 7310 ชั้น 3 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Cr: ภาพ/ข้อมูลข่าว Jarutas Punkanjanato

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์