การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (การพยาบาลอาชีวอนามัย)

10 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด "โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 7" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร กลัมพากร รักษาการหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ คุณวรรณา จงจิตรไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ตระหนักกันดีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หากผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยดี และได้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย จะเป็นการลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์