ภาพกิจกรรม MPH Week of Synthesis 2017

11-16 พฤศจิกายน 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีสัปดาห์สังเคราะห์องค์ความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรไทย) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 และ 11-16 พฤศจิกายน 2560 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยศึกษาจากสถานการณ์จริงในชุมชน และนำข้อมูลมาวางแผนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชน ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ Cr: : ข้อมูล/ภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : สถานที่ ชุมชนบ่อนไก่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์