การประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริฯ ครั้งที่ 5

12 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 : การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทั้งสองประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโอกาสฟื้นฟูความรู้และร่วมกันพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยการจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี Credit : ภาพ/ข้อมูลข่าว Tassanee Silawan

1
2
3
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์