อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

13 พฤศจิกายน 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5-day HIA in EIA on the job training) โดยมีอาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ประธานโครงการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมฯ และศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Law and regulations of EIA and HIA" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างในวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดอบรมฯ จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Back:ADB)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์