ผู้อำนวยการกองคลัง บรรยายพิเศษ "Finance & Accounting & EdPEx"

15 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Finance Accounting and EdPEx" ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายฯ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP ให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเตรียมการทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป โดยจะจัดขึ้นในเดือนหน้า (เดือนธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล #test

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์